Formularz zwrotu towaru

DSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat:

[ Adres Sprzedawcy]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ow)

Adres konsumenta (-ow)

Podpis konsumenta (-ow)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data

(*) niepotrzebne skreślić